راهـ ک ِ میروَمـ مـــ ـُ ـ ـــدامـ بــَـرمیــــــگــَــردَمـ

پشتــ ِ سَرَم را نگــــ ـــ ـــــاهـ میکنمـ!

دیـــ ــ ــوانه نیستمـ......نــــــــ ه........

از پشتــ خَنجـَـــ ــ ــر خورده امـ....